วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามรายชื่อต่อไปนี้

วิชาคณิตศาสตร์

ด.ญ.ทิพย์สลาลี          ประมาณปลวัชร        ป.6/1

ด.ช.วุฒิภัทร               จินตนามณีรัตน์         ป.6/1

ด.ช.ณัฐกิตต์              ชมภู                         ป.6/2

ด.ช.กิตติพัทธ์            แซ่ค้อ                       ป.6/3

ด.ญ.กวินทิพย์           กลิ่นหอม                   ป.6/4

ด.ญ.ปัณณภัสร์          ศิรบารมีสิทธิ์              ป.6/5

วิชาวิทยาศาสตร์

ด.ญ.ศตพร                ศิลคุ้ม                        ป.2/4

ด.ญ.ธนารีย์               จันทร์แสงรัตน์             ป.4/3

ด.ช.นิชคุณ                เทียนทอง                  ป.5/4

ด.ญ.ทิพย์สลาลี         ประมาณปลวัชร           ป.6/1

ด.ช.ณัฐกิตต์              ชมภู                          ป.6/2

ด.ช.กิตติพัทธ์            แซ่ค้อ                        ป.6/3

ด.ญ.กวินทิพย์           กลิ่นหอม                     ป.6/4

ด.ญ.บุณชญา            วรศิริ                           ป.6/4

           ด.ญ.ศิริวิมล              ชนนิยม                       ป.6/4

 


<< กลับหน้าหลัก http://thunyawit.ac.th/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนธัญวิทย์ที่ได้รับเกียรติบัตรจากโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TE...